Regulamin

Regulamin Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE)

- Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE), zwany dalej KLASTREM jest:

 1. Strukturą organizacyjną mającą charakter dobrowolnego powiązania kooperacyjnego, działającą w obszarze innowacji na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska w szczególności w branżach: ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, lotnictwa, hutnictwa, budownictwa i transportu. Klaster stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej i jest ważnym czynnikiem decydujący o wzroście innowacyjności zarówno podmiotów gospodarczych działających w tym obszarze jak i jednostek badawczych i uczelni.
 2. Klaster funkcjonuje jako dobrowolne, samodzielne i wspólne przedsięwzięcie Stron – Uczestników Klastra związanych między sobą umową cywilnoprawną.
 3. Klaster działa na podstawie Porozumienia Kooperacyjnego z dnia 21 marca 2014 roku zwanego dalej Porozumieniem zawartym na czas nieoznaczony.
 4. Klaster nie posiada osobowości prawnej.

 

Rozdział II

Cele Klastra PCIE

1. Cel podstawowy

Celem podstawowym Klastra jest stworzenie sieci współpracy umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, podmiotów, przedsiębiorstw z branży: ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, lotnictwa, hutnictwa, budownictwa i transportu oraz uczelni wyższych, jednostek naukowo – badawczych, jednostek samorządu terytorialnego.

2. Cele szczegółowe:

 1. Pomoc w realizacji i wspieranie wszelkich inicjatyw naukowych, rozwojowych i innych dotyczących obszarów działalności Członków Klastra.
 2. Pomoc w pokryciu kosztów przedsięwzięć mi .in poprzez pozyskiwanie środków finansowych, w tym funduszy unijnych.
 3. Realizacja wszelkich inicjatyw zgłaszanych wspólnie poprzez grupy członków Klastra, zdecydowanych razem realizować innowacyjne projekty. Polem działań będą badania naukowe i ich komercjalizacja, projekty inwestycyjne, działania związane z rozwojem nowoczesnych praktyk, procedur i standardów oraz technik, technologii i innowacji
  w obszarze innowacji na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska w szczególności w branżach ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, lotnictwa, hutnictwa, budownictwa i transportu. Skutkować ma to rozwojem wszelkiego rodzaju innowacji oraz komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii.
 4. Podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju Członków Klastra.
 5. Wymiana informacji oraz doświadczeń poprzez nawiązywanie współpracy Członków Klastra z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska.
 6. Promocja i wspieranie dobrych praktyk.
 7. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności, nowoczesnych, technologii oraz propagowanie działalności Członków Klastra i nawiązywanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej.
 8. Udział w tworzeniu szeroko rozumianych mechanizmów partnerskich (lokalnych, regionalnych, ponadregionalnych, transgranicznych i międzynarodowych).
 9. Promocja i udział w tworzeniu współpracy sfery nauki i biznesu.
 10. Inicjowanie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych poprzez udział w nowych przedsięwzięciach Klaster lub Członków Klaster.

  3. Cele Klastra będą realizowane w szczególności poprzez:

  1. Tworzenie Centrów Kompetencyjnych służących realizacji kierunkowych przedsięwzięć, projektów oraz wszelkich inicjatyw naukowych, rozwojowych i innych dotyczących obszarów działalności Członków Klastra.
  2. Kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi podmiotowemu Członków Klastra, promowanie nowych rozwiązań i nowoczesnych technologii, promowanie dobrych praktyk, a także tworzenie warunków do wzajemnego przekazywania wiedzy i doświadczeń.
  3. Zbudowanie łańcucha powiązań kooperacyjnych wśród Członków Klastra .
  4. Organizowanie i uczestnictwo w Kongresach, Konferencjach, Konwentach, seminariach i spotkaniach służących wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy.
  5. Stymulowanie wzrostu konkurencyjności Klastra.
  6. Promowanie idei Klastra, jako szansy na zrównoważony rozwój gospodarki w Polsce.
  7. Pozyskiwania Inwestorów w ramach projektów, przedsięwzięć i działań inwestycyjnych realizowanych przez lub w ramach Klastra.
  8. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami nie będącymi członkami Klastra, działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym.
  9. Opracowywanie programów szkoleń, staży, programów studiów, które mają istotny wpływ na rozwój gospodarki w Polsce.
  10. W ramach Klastra, jego uczestnicy mogą tworzyć Centra Kompetencyjne (CK), które zrzeszają kilku zainteresowanych Członków Klastra, w celu zorganizowania konkretnego przedsięwzięcia (m.in. realizacji wspólnego projektu współfinansowanego z funduszy Wspólnoty Europejskiej, organizowanie szkolenia, wspólne zakupy dóbr, świadczenie usług, wspólna promocja itp.). Każdorazowo wymaga to podpisania porozumienia lub umów szczegółowo określających zasady współpracy w tej materii.

Rozdział III

Uczestnicy Klastra PCIE

 1. Klaster ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi Członkowie.
 2. Klaster otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
 3. Uczestnikiem Klastra może zostać podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska w szczególności w branżach: ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, lotnictwa, hutnictwa, budownictwa
  i transportu, bez względu na jego formę prawną oraz powiązane z nimi instytucje otoczenia biznesu, w tym wyższe uczelnie, jednostki badawcze, samorządy, towarzystwa naukowe oraz firmy wspierające, które wzajemnie się uzupełniają, współpracują ze sobą oraz konkurują.
 4. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.
 5. W trakcie trwania niniejszej Umowy Koordynator Klastra, o którym mowa poniżej, prowadzi aktualny Rejestr Uczestników Klastra, rejestrujący dane identyfikujące dany podmiot wraz z adresem i danymi kontaktowymi. W razie zmiany wyżej wskazanych danych każdy z Uczestników Klastra obowiązany jest podać niezwłocznie aktualne dane Koordynatorowi Klastra.
 6. Członkiem Klastra może zostać każdy podmiot, prowadzący działalność związaną
  z działalnością Klastra lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora.
 7. Warunkiem zostania Członkiem Klastra jest złożenie deklaracji członkostwa i zatwierdzenie kandydatury przez Zarząd Klastra.
 8. Za dzień przyjęcia do Klastra uważa się dzień następny po dniu podjęcia decyzji przez Zarząd Klastra o przyjęciu w poczet Członków Klastra.
 9. Przyjęcie w poczet Członków nowego podmiotu nie wymaga spisania nowego porozumienia.
 10. Podmioty, które nie spełniają któregokolwiek z warunków określonych powyżej mogą uzyskać status Partnera Klastra nadany im przez Zarząd Klastra.
 11. Prawa i obowiązki Partnerów Klastra będą każdorazowo określać zawierane z nimi umowy lub podpisane przez nich deklaracje.
 12. Zarząd Klastra, o którym mowa poniżej, jest uprawniony do przyznawania tytułu „Honorowy Członek Klastra”, zwanego dalej honorowym członkostwem.
 13. Honorowe członkostwo w Klastrze przyznawane jest dożywotnio, a w przypadku osób lub jednostek innych niż osoby fizyczne na czas nieoznaczony.
 14. Tytuł Honorowego Członka może być przyznany jedynie na podstawie jednomyślnej decyzji wszystkich członków Zarządu.
 15. Tytuł Honorowego Członka mogą uzyskać osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub inne instytucje, których działalność przyczynia się do rozwoju Klastra lub które popierają ideały wspólne Członkom Klastra.
 16. W przypadkach uzasadnionych zakresem współpracy Klaster z Honorowym Członkiem, przyznanie tytułu „Honorowy Członek Klastra” może być połączone z zawarciem z nim stosownej umowy.
 17. Honorowe członkostwo nie wiąże się z nabyciem praw i obowiązków równych prawom i obowiązkom innych Członków Klastra, chyba że umowa zawierana z takim Członkiem zawierać będzie postanowienia szczególne.

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki Członków Klastra

 1. Każdy Członek Klastra ma prawo do:
  1. Reprezentacji w jednym z lub kilku Centrum Kompetencyjnym przez swojego przedstawiciela lub przedstawicieli.
  2. Uczestnictwa w projektach i przedsięwzięciach realizowanych przez Klaster, zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych umowach i procedurach dotyczących danej inicjatywy.
  3. Uczestnictwa w corocznym Kongresie Klastra
  4. Zgłaszania własnych projektów i inicjatyw do Zarządu Klastra.
    
 2. Każdy z Członków Klastra ma obowiązek:

a) Przestrzegać Porozumienia i Regulaminu Klastra, uchwał Zarządu Klastra oraz uchwał Rady Klastra, procedur wewnętrznych Klastra.

b) Działać zgodnie z jak najlepszym wspólnym interesem Klastra, a także w uwzględnieniem dobrego wizerunku Klastra, w zgodnie z prawem oraz wytycznymi zawartymi w uchwałach wewnętrznych Klastra.

c) Terminowo opłacać składki członkowskie.

d) Każdy z Członków Klastra zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje handlowe i techniczne, chronić interesy Klastra (jego know-how) i dbać o dobry wizerunek Klastra oraz powstrzymywać się od działań na niekorzyść Klastra.

3. Uczestnicy Klastra zobowiązują się nie podejmować żadnych działań rodzących skutki finansowe dla któregokolwiek innego Członka Klastra bez jego pisemnej zgody.
 

Rozdział V

Struktura Klastra

I. Koordynator Klastra

 1. W pierwszej fazie rozwoju Klastra jego koordynatorem jest Stowarzyszenie Komitetu Rozwoju Zagłębia. W przyszłości rolę Koordynatora Klastra może przejąć powołana do tych celów spółka.
 2. W pierwszej fazie rozwoju Klastra Zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia pełni funkcję Zarządu Klastra.
 3. Do zadań Koordynatora Klastra obok sprawiania funkcji Zarządu Klastra należy
  w szczególności:

a) Reprezentowanie Klastra w formach prawnych.

b) Prowadzenie Rejestru Członków Klastra.

c) Prowadzenie Biura Klastra.

d) Prowadzenie rachunku bankowego Klastra.

e) Koordynator Klastra może udzielić pełnomocnictwa do podejmowania określonych czynności Członkom Zarządu Klastra. Każdorazowo wymaga to odrębnego pełnomocnictwa szczególnego lub rodzajowego oraz umowy.

 

II. Rada Klastra

1. W skład Rady Klastra wchodzi przedstawiciel każdego Członka Klastra, który dysponuje jednym mandatem.

2. Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań.

3. Do kompetencji Rady Klastra należy w szczególności:

a)  Przyjmowanie nowych członków.

b) Wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra.Rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych.

c) Zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra.

d) Ustalanie honorarium/ wynagrodzenia Dyrektora Generalnego Klastra.

e) Uchwały Rady Klastra wymagają zwykłej większości głosów.

4. Osoba reprezentująca Członka Klastra w Radzie Klastra, nie może być równocześnie Członkiem Zarządu.

5. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Klastra wybrany na dwuletnią kadencję spośród jej członków.

6. Do uprawnień Przewodniczącego należy:

 1. Ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady.
 2. Ustalanie porządku spotkań Rady.
 3. Prowadzenie spotkań Rady.
 4. W pracach Rady Klastra uczestniczy z głosem doradczym Zarząd Klastra.

7. Rada Klastra może powoływać Centra Kompetencyjne celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Klastra. Wniosek składany jest do Zarządu Klastra, który przedstawia go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Klastra.

8. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

9. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Przewodniczący lub w jego imieniu Zarząd Klastra za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej, telefonicznie, bezpośrednio poprzez ustne zawiadomienie lub przez wyznaczenie następnego posiedzenia na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym zwołanie posiedzenia powinno nastąpić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę, godzinę i miejsce planowanego odbycia, a jeżeli jest to wskazane i możliwe również przybliżony porządek obrad. Posiedzenie może się odbyć niezwłocznie bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są na nim obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.

 

10. Z posiedzenia sporządza notatkę się protokół obejmującą kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia, treść podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczbę głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

III. Rada Naukowa Klastra

 1. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Klastra w zakresie jego działalności naukowo-badawczej.
 2. Członków Rady Naukowej powołuje Zarząd, biorąc pod uwagę ich dorobek naukowy oraz doświadczenie w dziedzinie, którą reprezentują.
 3. Członek Rady Naukowej może być reprezentantem Rady Klastra, lub Członkiem Zarządu.
 4. Kompetencje Rady Naukowej:

a)  Przygotowywanie propozycji projektów do realizacji przez Klaster.

b) Reprezentowanie Klastra podczas Konferencji naukowych.

c) Doradzanie Zarządowi Klastra w zakresie powoływania zespołów projektowych, nadzór nad realizowanymi projektami.

IV. Zarząd Klastra

 1. Zarząd Klastra jest kolegialnym organem zarządzającym, koordynującym i wykonawczym dla Klastra.
 2. Zarząd Klastra może liczyć od 3 do 9 Członków.
 3. Działalność Zarządu Klastra.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, Dyrektor Generalny Klastra, a podczas jego nieobecności wskazany przez niego Wiceprezes.
 5. Zarząd Klastra podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków
 6. W zakresie kompetencji wskazanych w regulaminie Zarząd może podejmować uchwały i zarządzenia.
 7. Uchwały mogą być podejmowane w drodze wideokonferencji.
 8. Uchwały poza wyjątkami określonymi w regulaminie, podejmowane są zwykłą większością głosów.

      9. W przypadku braku możliwości podjęcia uchwały ze względu na równą ilość głosów za i przeciw, głos decydujący ma Prezes Zarządu.

      10. Kompetencje Zarządu Klastra:

 1. Reprezentacja Klaster na zewnątrz.
 2. Podejmowanie decyzji dotyczących zmian Regulaminu.
 3. Decydowanie o kierunkach działalności Klastra.
 4. Decydowanie o sprawach związanych z partnerstwem w Klastrze.
 5. Decydowanie o wysokości składek członkowskich.
 6. Decydowanie o gospodarce finansowej Klastra.
 7. Nadzorowanie prawidłowego działania Członków w ramach Klastra.
 8. Sporządzanie rocznych, zbiorczych sprawozdań z działalności Klastra.
 9. Zarządza budżetem Klastra.
 10. Mianuje szefa Biura Klastra.
 11. Określa lokalizacja biura Klastra.
 12. Wykonuje uchwały Rady Klastra.
 13. Powołuje Członków Rady Naukowej Klastra.
 14. Wybiera firmy (outsourcing) firmy do prowadzenia Biura Klastra i księgowości Klastra.

 

11. Szef Biura Klastra

12. Szef Biura Klastra jest organem administracyjnym i wykonawczym w zakresie działalności Klastra.

13. Szefem Biura Klastra może być osoba, która:

 1. W chwili obejmowania stanowiska ukończyła 21 lat.
 2. Nie była skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada pełnię praw publicznych.
 4. Posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmie właściwego wykonywania obowiązków.

 

14. Dyrektora Biura Klastra wybiera Zarząd Klastra, po uzyskaniu opinii od Rady Klastra większością 2/3 głosów.

15. Szef Biura Klastra działa na podstawie umowy o prace/zlecenie zawartej z Koordynatorem Klastra.

16. Kompetencje Szefa Biura Klastra:

 1. Wykonywanie zadań z zakresu działalności Klastra zleconych przez Zarząd i Radę Klastra.
 2. Zapewnienie funkcjonowania głównego biura Klastra i podejmowanie decyzji dotyczących bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem biura Klastra.
 3. Współpraca z Członkami Klastra.
 4. Składanie Zarządowi Klastra rocznych sprawozdań ze swojej działalności.
 5. Nadzór nad finansami Klastra.
 6. Opracowywanie treści dokumentów i materiałów w ramach działalności Klastra.
 7. Prowadzenie strony internetowej Klastra.

Rozdział VI

Finansowanie działalności Klastra i projektów realizowanych na rzecz Członków Klastra

 1. Działalność Klastra finansowana jest ze środków:
  1. Składek członkowskich wpłacanych corocznie za dany rok kalendarzowy przez Członków Klastra.
  2. zewnętrznych źródeł finansowania pozyskanych na rzecz Klastra, w postaci darowizn, dotacji.
  3. części dochodów z realizowanych projektów lub inicjatyw klastrowych, uregulowanych w oparciu o odrębne umowy, określające warunki ich uzyskania.
 2. Z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej zwolnione są:
  1. Publiczne uczelnie wyższe.
  2. Publiczne Instytuty badawczo-rozwojowe.
  3. Jednostki samorządu terytorialnego.
  4. Towarzystwa naukowe.
  5. Inne podmioty zwolnione z obowiązku uiszczania składek w drodze Uchwały Zarządu Klastra.

 

3. Środki ze składek wpłacane będą na wskazane konto bankowe przez Koordynatora Klastra.

4. W pierwszej fazie działalności Klastra (Rozdz. V. pkt. I niniejszego Porozumienia ) Członkowie Klastra działają na podstawie statusu członka wspierającego Koordynatora, zgodnie ze statutem Komitetu Rozwoju Zagłębia.

5. Dysponentem środków pochodzących ze składek będzie Zarząd Klastra.

6. Zarząd Klastra składa na koniec każdego roku Radzie Klastra informację o stanie finansowym Klastra, identyfikującą wpływy i wydatki Klastra.

7. Klaster prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami polskiego prawa.

8. Wysokość składki członkowskiej określa raz w roku Zarząd Klastra uchwałą własną, po zasięgnięciu opinii Rady Klastra.

9. Kwota składki członkowskiej zawarta jest w Deklaracji Członkowskiej.

10. Kwota składki członkowskie za pierwsze rok działalności Klastra tj. za rok 2014 wynosi połowę składki rocznej. Składkę należy wpłacić na wskazane w deklaracji konto do 30 listopada 2014 roku.

11. Składki wpłacane będą w terminie do 31 marca za dany rok kalendarzowy, przy czym termin płatności pierwszej składki określony zostanie każdorazowo w umowie o współpracy.

12. Zarządowi Klastra przysługują uprawnienia do zwolnienia poszczególnych Członków Klastra z obowiązku płacenia składek.

13. Wszelkie inne świadczenia Członków Klastra na rzecz Klastra, z wyjątkiem określonych w wymagają odrębnych umów i porozumień.

 

Rozdział VII

 1. Promocja Członków Klastra i zasady korzystania z oznaczeń Klastra
 2. Każdy z Członków Klastra jest uprawniony do wystąpienia o wydanie Rekomendacji
  w zakresie prowadzonej działalności.
 3. Każdy z Członków Klastra może umieszczać na własnych lub projektowanych na jego zlecenie stronach internetowych informacje o przynależności do Klastra, w tym znak towarowy Klastra oraz posługiwać się nazwą Klastra. Uprawnienie to dotyczy również wszelkich innych wykorzystywanych przez Członka Klastra materiałów reklamowych
  i promocyjnych, a w szczególności wizytówek, kopert, papierów firmowych, plakatów, folderów i ulotek.
 4. Przez cały czas przynależności do Klastra, każdy z Członków Klastra uczestniczący w projekcie lub Inicjatywie Klastra jest zobowiązany do eksponowania w siedzibie swojego przedsiębiorstwa, w co najmniej jednym głównym pomieszczeniu dostępnym dla klientów
  i kontrahentów, a także na należącej do niego stronie internetowej widocznego logotypu Klastra.
 5. Żadnemu z Członków Klastra nie przysługuje wyłączne uprawnienie do posługiwania się znakiem towarowym i nazwą Polish Cluster for Innovations and Environment.
 6. We własnych działaniach reklamowych, kontaktach z osobami trzecimi itp., żaden z Członków Klastra nie może wywoływać wrażenia, że na określonym terytorium, czy też w zakresie dotyczącym wytwarzania określonych towarów lub oferowania usług przysługuje mu uprawnienie wyłączne do korzystania ze znaku towarowego lub nazwy Klastra.
 7. Żaden z Członków Klastra nie może dokonywać jakiejkolwiek modyfikacji znaku towarowego lub nazwy Klastra.
 8. Zarządowi Klastra, przysługuje uprawnienie do zakazania używania znaku towarowego lub nazwy Klastra, wskazujących na przynależność do Klastra, o ile ich używanie mogłoby negatywnie wpływać na wizerunek Klastra.
 9. Używanie znaku Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE)na produktach lub celem oznaczenia usług wymaga zgody Rady Klastra.

 

Rozdział VIII

Wspieranie rozwoju Członków Klastra - Udział w projektach realizowanych na rzecz Klastra

 1. Wszyscy Członkowie Klastra są uprawnieni do udziału w projektach lub Inicjatywach realizowanych na potrzeby lub w ramach Klastra.
 2. Koordynator projektu lub Inicjatywy Klastrowej zaprasza do uczestnictwa w projekcie parterów spośród Członków Klastra.
 3. Każdy Członek Klastra może zgłosić akces do uczestnictwa w projekcie we własnym regionie lub innym.
 4. Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz korzystanie z rezultatów projektu
  w prowadzonej działalności regulować będą umowy zawierane pomiędzy Członkami Klastra a Beneficjentami projektów.

 

Rozdział IX

Wejście Regulaminu w życie i jego zmiana

 1. Regulamin jest podstawowym elementem Porozumienia i wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Treść Regulaminu zostanie opublikowana niezwłocznie po jego przyjęciu na stronie internetowej Klastra.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały przyjętej przez Zarząd Klastra.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do Klastra każda osoba lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jest zobowiązana do podania aktualnego adresu pocztowego oraz adresu e-mail, a także numeru faksu i telefonu oraz osoby odpowiedzialnej za kontakt z Klastrem.
 2. Każdy z Członków Klastra jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania swoich danych adresowych wskazanych powyżej pod rygorem przyjęcia, że pismo wysłane jednym
  z podanych powyżej sposobów zostało doręczone skutecznie z chwilą jego wysłania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Za Koordynatora Klastra PCIE,

Zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia

 

Prezes Zarządu

Grzegorz Wacławik

21 marca 2014 roku