Oferta klastra

KLASTER PCIE ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi Członkowie. Jesteśmy otwarci dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w Klastrze PCIE oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

Jak  zostać uczestnikiem klastra PCIE?

Do Klastra PCIE może przystąpić  podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarki oraz ochrony środowiska w szczególności w branżach: ekologia, energetyki, geologii, górnictwa, koksownictwa, informatyki, ochrona środowiska, lotnictwa, hutnictwa, budownictwa  i transportu bez względu na jego formę prawną oraz powiązane z nimi instytucje otoczenia biznesu, w tym wyższe uczelnie, jednostki badawcze, samorządy, towarzystwa naukowe oraz firmy wspierające, które wzajemnie się uzupełniają, współpracują ze sobą oraz konkurują.

Każdy z Członków KLASTRA uczestniczy w nim na równych prawach.

Koordynator KLASTRA prowadzi aktualny Rejestr Uczestników KLASTRA, rejestrujący dane identyfikujące dany podmiot wraz z adresem i danymi kontaktowymi. W razie zmiany wyżej wskazanych danych każdy z Uczestników KLASTRA obowiązany jest podać niezwłocznie aktualne dane Koordynatorowi KLASTRA.

Jak  zostać członkiem klastra PCIE?

Członkiem KLASTRA może zostać każdy podmiot, prowadzący działalność związaną
z działalnością KLASTRA lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora.

Warunkiem zostania Członkiem KLASTRA jest złożenie deklaracji członkostwa
oraz zatwierdzenie kandydatury przez Zarząd KLASTRA.

Za dzień przyjęcia do KLASTRA uważa się dzień następny po dniu podjęcia decyzji przez Zarząd KLASTRA o przyjęciu w poczet Członków KLASTRA.

Podmioty, które nie spełniają któregokolwiek z warunków określonych powyżej mogą uzyskać status Partnera KLASTRA nadany im przez Zarząd KLASTRA.

Prawa i obowiązki członków Klastra PCIE

Każdy Członek KLASTRA ma prawo do:

  1. Reprezentacji w jednym z lub kilku Centrum Kompetencyjnym przez swojego przedstawiciela lub przedstawicieli.
  2. Uczestnictwa w projektach i przedsięwzięciach realizowanych przez KLASTER, zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych umowach i procedurach dotyczących danej inicjatywy.
  3. Uczestnictwa w corocznym Kongresie KLASTÓW.
  4. Zgłaszania własnych projektów i inicjatyw do Zarządu Klastra.

II. Każdy z Członków KLASTRA ma obowiązek:

  1. Przestrzegać Porozumienia i Regulaminu KLASTRA, uchwał Zarządu KLASTRA oraz uchwał Rady KLASTRA, procedur wewnętrznych KLASTRA.
  2. Działać zgodnie z jak najlepszym wspólnym interesem KLASTRA, a także w uwzględnieniem dobrego wizerunku KLASTRA, w zgodnie z prawem oraz wytycznymi zawartymi w uchwałach wewnętrznych KLASTRA.
  3. Terminowo opłacać składki członkowskie.
  4.  Każdy z Członków KLASTRA zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje handlowe i techniczne, chronić interesy KLASTRA (jego know-how) i dbać o dobry wizerunek KLASTRA oraz powstrzymywać się od działań na niekorzyść KLASTRA.
  5. Uczestnicy KLASTRA zobowiązują się nie podejmować żadnych działań rodzących skutki finansowe dla któregokolwiek innego Członka KLASTRA bez jego pisemnej zgody.
Załączniki: