Finanse i dotacje

Finansowanie działalności Klastra

Działalność Klastra finansowana jest ze środków:

a) Składek członkowskich wpłacanych corocznie za dany rok kalendarzowy przez Członków Klastra.

b)  zewnętrznych źródeł finansowania pozyskanych na rzecz Klastra, w postaci darowizn, dotacji.

c)  części dochodów z realizowanych projektów lub inicjatyw klastrowych, uregulowanych w oparciu o odrębne umowy, określające warunki ich uzyskania.

Z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej zwolnione są:

a)  Publiczne uczelnie wyższe. 

b)  Publiczne Instytuty badawczo-rozwojowe.

c)  Jednostki samorządu terytorialnego.

d)  Towarzystwa naukowe.

e)   Inne podmioty zwolnione z obowiązku uiszczania składek w drodze Uchwały Zarządu Klastra.

Środki ze składek wpłacane będą na wskazane konto bankowe przez Koordynatora Klastra.

Dysponentem środków pochodzących ze składek będzie Zarząd KLASTRA.

Zarząd KLASTRA składa na koniec każdego roku Radzie Klastra informację o stanie finansowym KLASTRA, identyfikującą wpływy i wydatki KLASTRA.

Klaster prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Wysokość składki członkowskiej określa raz w roku Zarząd KLASTRA uchwałą własną, po zasięgnięciu opinii Rady KLASTRA.

W roku 2015 wysokość składki członkowskiej jest następująca

Osoby fizyczne -300,00 zł

Mikroprzedsiębiorstwa - 1000,00 zł.

Małe przedsiębiorstwa - 1700,00 zł.

Średnie - 3000,00 zł.

Duże i pozostałe podmioty i instytucje - 5000,00 zł.

Pojęcia przedsiębiorstw określa definicja MŚP z dnia 1 stycznia 2005 roku