Centra kompetencyjne i realizowane projekty

Zasady tworzenia

Centrów Kompetencyjnych

Zgodnie z Porozumieniem Kooperacyjnym i Regulaminem Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) - Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska Rozdział IV (pkt 1) Prawa i obowiązki Członków Klastra Każdy Członek Klastra ma prawo do reprezentacji w jednym z lub kilku Centrum Kompetencyjnym przez swojego przedstawiciela lub przedstawicieli.

Centra Kompetencyjne (CK) tworzą wyłącznie członkowie Klastra PCIE

Sposób postępowania:

 • Przystąpienie do klastra (zapoznanie się z Porozumieniem założycielskim , wypełnienie deklaracji, opłacenie w terminie składki )

 • Określenie celu funkcjonowania CK ustanowionego przez Zarząd PCIE i określenie do kogo jest skierowane

 • Przygotowanie przez uczestników CK fiszek projektowych i analiza projektów, które będę realizowane w Centrum Kompetencyjnym Klastra (CK)

 • Określenie nazwy CK

 • Dobór partnerów Klastra PCIE i współpracujących z nim klastrów do realizacji projektu w CK – określenie jakie warunki musi spełnić partner, aby dołączyć do projketu CK, osobno dla określonych rodzajów partnerów (placówki medyczne, przedsiębiorcy, B+R)

 • Ustanowienie osoby/firmy, która będzie koordynować CK

 • Oddelegowanie przez Zarząd PCIE osób do grupy roboczej w CK

 • Podpisanie listu intencyjnego wraz z określeniem i podziałem kompetencji w ramach CK

 • Podpisanie umowy wraz z klauzulą poufności obejmujących wszystkich członków CK

- warunki partycypacji w projekcie

- rola stron

- patenty i ich komercjalizacja

- zyski

- określenie procentu od przychodu z projektu, który będzie wpływał do koordynatora Klastra

 

 • Tworzenie warunków dla podmiotów trzecich ( np. z innych klastrów lub spoza klastrów), które chcą współpracować z danym CK (zwrócenie uwagi na sprawy związane z konkurencją i poufnością oraz warunki handlowe )

 • Wybór osoby/firmy zarządzającej tj. projekt manager CK ( określenie kompetencji takiej osoby jak i roli w kontaktach z Klastrem PCIE i poza nim)

 • Przygotowanie harmonogramu prac CK ( dot. projektu, relacji biznesowych, komunikacji, czasu i miejsca spotkań, info CK które będzie się pojawiało na stronie internetowej Klastra )

 • Określenie oczekiwań podmiotów z CK w stosunku do Klastra PCIE (np. wsparcie organizacyjne, organizacja spotkań biznesowych z innymi CK jak i Klastrami )

 • Każdy nowy projekt musi uzyskać pozytywną opinię jednego z członków Rady Ekspertów Klastra PCIE.

 • W każdej realizacji uczestniczy zespół osób z biznesu, inżynierów i ludzi nauki. Inżynierowie i osoby z biznesu z wieloletnim doświadczeniem zapewniają racjonalność i uzasadnienie każdego przyjętego rozwiązania technicznego, opartego o bardzo rzetelne analizy techniczne. Zespół naukowców, włączanych w realizacje lub je weryfikujących - daje pewność podbudowaną rzetelnym podejściem naukowym. 

 • Określenie możliwości finansowania CK. Każdy projekt realizowany w CK jest analizowany pod kątem możliwości dofinansowania inwestycji – wskazujemy możliwości finansowania inwestycji z różnych źródeł. Eksperci o bogatym doświadczeniu w zdobywaniu środków są przez nas wskazywani, jako partnerzy w projekcie (przygotowanie wniosków o dofinansowanie, rozliczenie, opracowanie studia wykonalności, strategie rozwoju, etc.).

 

 • Promowanie działalności CK i komunikacja. Zarządzający CK będą przygotowywać przynajmniej jeden raz w miesiącu informację o działalności (tematyki) CK , która zostanie podana na stronie klastra PCIE i znajdzie się w newsletterze Klastra . Ponadto newsletter będzie zawierał m.in rubryki z ważnymi tematami (prawnymi, podatkowymi, ubezpieczeniowymi itp.) opracowanymi przez ekspertów KLASTRA PCIE

 

Zapraszamy do współpracy

Zarząd KRZ/Klastra PCIE

...